Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Zouwen.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren/doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zouwen.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zouwen.nl ingeschakelde tussenpersonen en derden.

 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1 Alle vermelde aanbiedingen van Zouwen.nl zijn vrijblijvend en Zouwen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Zouwen.nl. Zouwen.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zouwen.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
Artikel 2.3. Ontbindende voorwaarden. 

Indien Zouwen.nl niet binnen 30 dagen na bestelling in staat is gebleken uw order uit te leveren, heeft u het recht uw bestelling kosteloos en zonder ingebrekestelling te annuleren. Zouwen.nl zal vervolgens binnen 5 werkdagen het aankoopbedrag op uw rekening retour storten.
 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, ex BTW en exclusief eventuele handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Betaling dient te geschieden via overboeking of contant bij afhaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.3 Betaling kan geschieden bij vooruitbetaling of bij afhaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Zouwen.nl. 

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Zouwen.nl bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Zouwen.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Zouwen.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Zouwen.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Zouwen.nl.
 
Artikel 3. 7. Bestelprocedure.                                                                                                                                                        
U kunt zowel in onze groothandel, via de website als telefonisch bestellingen plaatsen.
U ontvangt na afronding van uw bestelling direct een mailbevestiging van de door u geplaatste order op het door u aangegeven e-mailadres.
 

Artikel 4. Levering 

4.1 De door Zouwen.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dit noodzakelijk is. 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Zouwen.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Zouwen.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

6.2 Zouwen.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Zouwen.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Zouwen.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan Zouwen.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
 

Artikel 8. Garantie 

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Zouwen.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Zouwen.nl in behandeling te worden genomen. De garantie op de door u bestelde producten is 1 jaar na datum aankoop. Aanspraken na deze datum kunt u schriftelijk aan ons voorleggen. Wij zullen deze per geval afzonderlijk beoordelen.
 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie 

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Zouwen.nl, dan wel tussen Zouwen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Zouwen.nl, is Zouwen.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Zouwen.nl.
 

Artikel 10. Overmacht 

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Zouwen.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Zouwen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming welke niet aan Zouwen.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 

Artikel 11. Diversen 

11.1 Indien u aan Zouwen.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Zouwen.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Zouwen.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

11.2 Wanneer door Zouwen.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Zouwen.nl deze Voorwaarden soepel toepast. 

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zouwen.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zouwen.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

11.4 Zouwen.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 

Artikel 13. Wet kopen op afstand 
In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen. 

Wanneer u zich heeft bedacht over een via deze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan direct na ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn (onvoldoende gefrankeerde post wordt reeds door TNT Post geweigerd). Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele/onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag binnen 5 werkdagen retour op uw rekening. 

Gevolgen van het toepassen van het retourrecht 

Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terugleveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.

Artikel 14. Privacy

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Gebr. van der Zouwen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gebr. van der Zouwen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website van www.zouwen.nl verstrekt. Gebr. van der Zouwen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw betalingsgegevens
- Uw KvK nummer

Waarom Gebr. van der Zouwen uw gegevens nodig heeft
Gebr. van der Zouwen verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te voeren, telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Gebr. van der Zouwen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, voor het versturen van facturen.

Hoe lang Gebr. van der Zouwen gegevens bewaart
Gebr. van der Zouwen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Gebr. van der Zouwen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Gebr. van der Zouwen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gebr. van der Zouwen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Gebr. van der Zouwen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Gebr. van der Zouwen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Gebr. van der Zouwen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gebr. van der Zouwen heeft hier geen invloed op. Gebr. van der Zouwen heeft Google geen toestemming gegeven om via Gebr. van der Zouwen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zouwen.nl. Gebr. van der Zouwen zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Gebr. van der Zouwen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gebr. van der Zouwen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gebr. van der Zouwen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@zouwen.nl.

www.zouwen.nl is een website van Gebr. van der Zouwen.

Gegevens Gebr. van der Zouwen
Vragen of klanten? Rotanmanden is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:
Paramasiebaan 10
4233 EX Ameide

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 23014683
Telefoon: 0183601373
E-mailadres: info@zouwen.nl

Wijzigingen
Gebr. van der Zouwen behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen.
Laatste update: 24-05-2018